Thuật ngữ IFRS khóa học CertIFR MS91 cùng ACV

Thuy Nguyen ACCA

Theo giáo trình CertIFR ACCA tại AuditCare Việt Nam (ACV), chúng tôi chia sẻ một số thuật ngữ và từ viết tắt trong giáo trình để học viên có thể dễ theo dõi tại đây!

Buổi học đầu tiên K02 MS91 CertIFR ACCA: Cô Thủy, cô Thảo chụp ảnh với 3 học viên đến sớm nhất buổi 1

SOFP: Statement of Financial Position - Báo cáo Tình hình Kinh Doanh

SPL: Statement of Profit & Loss - Báo Cáo Kết Quả kinh doanh

OCI: Other Comprehensive Income - Thu nhập Toàn diện khác

SPLOCI: Statement of Profit & Loss and Other Comprehensive Income

SCF: Statement of Cash Flows - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

POC: Percentage of Completion - Tỷ lệ hoàn thành

BS: Balance Sheet - Bảng Cân đối Kế toán

IS: Income Statement - Báo cáo KQKD

GAAP: General Accepted Accounting Principles - Các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận

EPS: Earning Per Share - Thu Nhập trên Cổ phiếu

PPE: Properites, Plant & Equipment - Bất động sản, Nhà xưởng & Thiết bị

FVTOCI: Fair Value To Other Comprehensive Income - Giá Trị Hợp Lý được ghi nhận vào OCI

SOCIE: Statement of Changes in Equity - Báo Cáo Thay Đổi Vốn Chủ Sở Hữu

PO: Performance of Obligation - Nghĩa Vụ thực hiện

HFS: Held For Sales - Nắm giữ để bán

PV: Present Value - Giá trị hiện tại

VIU: Value In Use - Giá trị sử dung

FV: Fair Value - Giá trị Hợp lý

CGU: Cash Generate Unit - Đơn Vị Tạo Tiền

NBV: Net Book Value - Giá trị còn lại

FA: Fixed Asset - Tài sản cố định

NRV - Net Reliasable Value - Giá trị thuần có thể thực hiện được

LIFO: Last In First Out - Nhập sau xuất trước

FIFO: First In First Out - Nhập trước xuất trước

ARO: Asset Retired Obligation - Khoản chi phí dự phòng phải trả cho asset retired

RoU: Right Of Use - Quyền sử dụng tài sản

FVTPL: Fair Value To P/L - Giá Trị Hợp Lý To P/L

FVTOCI: Fair Value To OCI - Giá Trị Hợp Lý To OCI

FVLCOD: Fair Value Less Cost Of Disposal - Chi phi hop lý Trừ đi Chi phí Thanh Lý

VIU - Value In Use - Gía trị sử dụng

CGU - Cash Generating Unit: Đơn vị tạo tiền

IFRS - BCTCTÀI LIỆUNGHIỆP VỤ