Chương Trình Đào Tạo: Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

Thuy Nguyen ACCA

Mục Tiêu:

Chương trình đào tạo này nhằm trang bị cho học viên kiến thức toàn diện và kỹ năng thực hành cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).

Đối Tượng Tham Gia:

 • Kế toán trưởng, kế toán viên và nhân viên tài chính
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Các giám đốc tài chính và quản lý doanh nghiệp
 • Sinh viên chuyên ngành kế toán, tài chính

Nội Dung Chương Trình:

1. Các Nội Dung Cơ Bản Về Kế Toán Các Khoản Đầu Tư

 • Nhận Diện và Phân Loại Các Khoản Đầu Tư:
 • Đầu tư ngắn hạn và dài hạn
 • Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh, và các loại đầu tư khác
 • Báo Cáo Tài Chính Riêng và Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất:
 • Khái niệm và tầm quan trọng của báo cáo tài chính riêng và hợp nhất
 • Mục đích và yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất
 • Phương Pháp Kế Toán Các Loại Đầu Tư:
 • Phương pháp giá gốc
 • Phương pháp vốn chủ sở hữu
 • Phương pháp hợp nhất toàn phần

2. Quy Trình Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

 • Các Bước Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất:
 • Xác định phạm vi hợp nhất
 • Đo lường và ghi nhận các khoản mục tài chính
 • Lập bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
 • Kế Toán Các Giao Dịch Nội Bộ Trong Hợp Nhất:
 • Loại trừ các giao dịch nội bộ
 • Điều chỉnh các khoản mục nội bộ
 • Hợp Nhất Khi Mua Công Ty Giữa Năm:
 • Phân bổ chi phí mua
 • Đo lường tài sản và nợ phải trả
 • Hợp Nhất Kinh Doanh Qua Nhiều Giai Đoạn:
 • Đo lường và ghi nhận các giai đoạn đầu tư
 • Điều chỉnh các khoản mục tài chính
 • Hợp Nhất Đầu Tư Chéo Trong Công Ty Con:
 • Xử lý đầu tư chéo
 • Loại trừ các khoản đầu tư chéo
 • Thoái Vốn Đầu Tư Tại Công Ty Con:
 • Ghi nhận thoái vốn
 • Điều chỉnh các khoản mục tài chính sau thoái vốn
 • Hợp Nhất Công Ty Liên Kết, Liên Doanh:
 • Sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu
 • Điều chỉnh và hợp nhất các khoản mục tài chính
 • Phương Pháp Kiểm Tra Số Liệu Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất:
 • Soát xét các khoản mục tài chính
 • Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo

3. Trao Đổi Mở Rộng

 • Trao Đổi, Chia Sẻ Một Số Tình Huống Thực Tế:
 • Thảo luận và giải quyết các tình huống thực tế trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • Một Số Khác Biệt Về Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính Theo VAS và IFRS:
 • So sánh các yêu cầu và phương pháp của VAS và IFRS
 • Ảnh hưởng của các chuẩn mực kế toán đến việc lập báo cáo tài chính hợp nhất

Phương Pháp Học:

 • Lý Thuyết Chuyên Sâu:
 • Các bài giảng lý thuyết từ các chuyên gia kế toán quốc tế và trong nước
 • Bài Tập Thực Hành:
 • Các câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức
 • Các bài tập tình huống thực tế để áp dụng kiến thức vào thực tiễn

Kết Luận:

Chương trình đào tạo này được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp nhất theo cả VAS và IFRS, giúp nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam.


Ban Hỗ Trợ Đào Tạo | Trung tâm Đào tạo Audit Care Việt Nam (ACV) | Thuy Nguyen ACCA & Các Cộng Sự
THÔNG TIN BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM: Nhóm Zalo hỗ trợ tư vấn tại đây! | Hotline: 024 3991 1726 - 0945 786 203 | Mobile (Ms Thủy ACCA): 098 359 8586 | Email: info@auditcarevietnam.edu.vn | Fanpage: Audit Care Việt Nam - ACV | Youtube: Thuy Nguyen ACCA | Website: https://auditcarevietnam.vn

IFRS - BCTCNGHIỆP VỤTỐT-HAYTIN TỨC