Học viên đóng góp Ý KIẾN tại Trung tâm Đào Tạo AuditCare Việt Nam (ACV)

Thuy Nguyen ACCA

Chính sách Khiếu nại và đóng góp ý kiến của học viên Trung Tâm Đào Tạo Audit Care Việt Nam (ACV)

Mục đích: Chính sách khiếu nại này nhằm tạo ra một khung chất lượng và minh bạch để giải quyết các khiếu nại một cách công bằng và hiệu quả tại Trung Tâm Đào Tạo Audit Care Việt Nam (ACV).

Phạm vi áp dụng: Chính sách này áp dụng cho tất cả các học viên, khách hàng, và các bên liên quan tham gia các khóa đào tạo tại Trung Tâm Đào Tạo Audit Care Việt Nam (ACV).

Quy trình khiếu nại:

  1. Khiếu nại cần được đệ trình bằng văn bản qua email hoặc thư tay đến Ban Đào Tạo ACV trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học hoặc dịch vụ.
  2. Khiếu nại cần được trình bày rõ ràng, cung cấp các chi tiết cụ thể liên quan đến nội dung khiếu nại.
  3. Ban Đào Tạo ACV sẽ tiếp nhận và xem xét khiếu nại một cách nhanh chóng.
  4. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, Ban Quản Lý Đào Tạo ACV sẽ thực hiện việc giải quyết khiếu nại.
  5. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xem xét và giải quyết, Ban Quản Lý Đào Tạo ACV sẽ thông báo lý do cụ thể cho người khiếu nại và thỏa thuận về thời gian xử lý.

Kết quả khiếu nại:

  1. Sau khi xem xét, Ban Quản lý Đào Tạo ACV sẽ thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại qua email hoặc thư tay.
  2. Nếu khiếu nại được chấp nhận, ACV sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục vấn đề và cải thiện chất lượng dịch vụ.
  3. Nếu khiếu nại không được chấp nhận, lý do cụ thể sẽ được thông báo và giải thích cho người khiếu nại.

Chính sách này nhằm đảm bảo rằng mọi khiếu nại được xử lý một cách công bằng và nhanh chóng, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Trung Tâm Đào Tạo Audit Care Việt Nam (ACV).

Chú ý: Các khóa học online và offline của Trung tâm KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ . Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi sở hữu sang học viên mới nếu học viên cung cấp đầy đủ thông tin cho trung tâm tới địa chỉ email thuyn.fcca@gmail.com và Mrs Thủy Nguyễn ACCA sẽ phản hồi và phê duyệt để Ban Hỗ Trợ Học Viên tiếp tục hỗ trợ làm thủ tục mời học viên thay thế theo yêu cầu của người sở hữu khóa học.

Vui lòng phản hồi bằng Tiếng Việt lưu loát theo form đính kèm sau:

TÀI LIỆUNGHIỆP VỤTỐT-HAY