MA2 COURSE MAP - tiếng Việt

Thuy Nguyen ACCA

Sơ đồ môn học Kế toán Quản trị: Quản trị Chi phí và Tài chính - MA2

Xem bản gốc tiếng Anh tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/blog/ma2-course-map-english/

Giới thiệu và định hướng khóa học

Tài liệu này phác thảo cấu trúc khóa học

Thời lượng: 5 phần

Phần 1

Giới thiệu

Bài 1: Thông tin quản lý

Unit 1: Thông tin quản lý là gì và tại sao lại sử dụng nó?

Unit 2: Người quản lý sử dụng thông tin như thế nào?

Unit 3: Các loại và nguồn thông tin

Unit 4: Ghi thông tin quản lý

Unit 5: Công nghệ thông tin (CNTT) trong kế toán

Unit 6: Kế toán tập sự và quy trình hạch toán quản lý

Tóm lược

Thực hành

Bài 2: Giới thiệu về chi phí

Unit 1: Tổng quan về chi phí

Unit 2: Chi phí trực tiếp và gián tiếp

Unit 3: Tạo thẻ giá thành

Unit 4: Hồ sơ

Tóm lược

Thực hành

Bài 3: Hành vi chi phí

Unit 1: Các hành vi chi phí khác nhau

Unit 2: Sử dụng phương pháp high-low

Unit 3: Hành vi chi phí dài hạn

Tóm lược

Thực hành

Bài 4: Ngân sách và chênh lệch

Unit 1: Giới thiệu về ngân sách và dự báo

Unit 2: So sánh

Unit 3: So sánh và linh hoạt ngân sách

Unit 4: Tính toán phương sai

Unit 5: Báo cáo, phân tích và xử lý các phương sai

Unit 6: Kiểm soát ngân sách

Tóm lược

Thực hành

Bài 5: Báo cáo

Unit 1: Phân tích và trình bày dữ liệu

Unit 2: Truyền đạt thông tin

Unit 3: Báo cáo

Tóm lược

Thực hành

Bài 6: Nguyên Vật liệu

Unit 1: Phân loại vật liệu

Unit 2: Nguyên liệu đầu vào và hao phí

Unit 3: Định giá hàng tồn kho

Unit 4: Định giá hàng tồn kho và giá vốn bán hàng

Unit 5: Ưu nhược điểm của các phương pháp định giá khác nhau

Unit 6: Chi phí hàng tồn kho và kiểm soát

Unit 7: Các mức kiểm soát hàng tồn kho

Unit 8: Số lượng đặt hàng kinh tế

Unit 9: Kiểm tra hàng tồn kho

Tóm lược

Thực hành

Phần tóm tắt

Tài liệu bổ sung

Phần 1 câu hỏi thi tự chọn

Đề thi phân loại phần 1

Phần 1 các câu hỏi thi tùy chọn khác

Phần 2

Giới thiệu

Bài 1: Chi phí lao động/nhân công

Unit 1: Chi phí lao động là gì?

Unit 2: Trả công lao động

Unit 3: Hệ thống tính lương

Unit 4: Vòng quay lao động

Unit 5: Hiệu quả và sử dụng lao động

Tóm lược

Thực hành

Bài 2: Các khoản chi khác

Unit 1: Phân loại và ghi chép chi phí

Unit 2: Vốn đầu tư và chi phí hoạt động

Unit 3: Khấu hao

Unit 4: Các phương pháp khấu hao 1

Unit 5: Phương pháp khấu hao 2

Tóm lược

Thực hành

Bài 3: Giá thành theo đơn đặt hàng và Giá thành theo Batch

Unit 1: Giá thành theo đơn hàng

Unit 2: Tính giá bán đơn hàng

Unit 3: Giá thành theo lô

Unit 4: Kiểm soát chi phí

Tóm lược

Thực hành

Bài 4: Giá thành dịch vụ

Unit 1: Dịch vụ là gì?

Unit 2: Tính giá thành dịch vụ: sự khác biệt và khó khăn

Unit 3: Xác định một đơn vị giá thành dịch vụ như thế nào?

Unit 4: Tính giá thành đơn vị dịch vụ

Tóm lược

Thực hành

Phần tóm tắt

Tài liệu bổ sung

Phần 2 câu hỏi thi tự chọn

Đề thi phân loại phần 2

Phần 2 các câu hỏi thi tùy chọn khác

Phần 3

Giới thiệu

Bài 1: Giá thành phân bổ 1

Unit 1: Giá thành phân bổ là gì và tại sao nó lại cần thiết?

Unit 2: Tổng quan về quy trình tính giá thành phân bổ

Unit 3: Allocation

Unit 4: Apportionment

Unit 5: Reapportionment

Tóm lược

Thực hành

Bài 2: Giá thành phân bổ 2

Unit 1: Tính toán tỷ lệ phân bổ định mức

Unit 2: Sử dụng tỷ lệ phân bổ định mức

Unit 3: Tính Over absorption and under absorption

Unit 4: Tóm tắt quy trình tính giá thành phân bổ

Unit 5: Kế toán chi phí sản xuất chung

Unit 6: Tính giá thành phân bổ cho dịch vụ

Tóm lược

Thực hành

Bài 3: Giá thành cận biên

Unit 1: Chi phí biên

Unit 2: Số dư đảm phí (Contribution)

Unit 3: Tính lợi nhuận: Chênh lệch giữa Giá thành cận biên, Giá thành phân bổ

Unit 4:  Đối chiếu chênh lệch về lợi nhuận: Giá thành cận biên, Giá thành phân bổ

Unit 5: Giá thành cận biên so với Giá thành phân bổ

Tóm lược

Thực hành

Bài 4: Tính giá thành theo công đoạn sản xuất 1

Unit 1: Đặc điểm của giá thành theo công đoạn

Unit 2: Sản lượng dự kiến, tổn thất và phế phẩm trong giá thành theo công đoạn

Unit 3: Tính giá thành theo công đoạn 1: Lỗ thông thường

Unit 4: Tính giá thành theo công đoạn 2: Tổn thất bất thường và thu nhập bất thường

Unit 5: Kế toán thành phẩm đối với giá thành theo công đoạn

Tóm lược

Thực hành

Bài 5: Giá thành theo công đoạn sản xuất 2

Unit 1: Bán thành phẩm Join và sản phẩm phụ

Unit 2: Phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm chung

Unit 3: Sản phẩm chung và chế biến thêm

Unit 4: Sản phẩm phụ

Tóm lược

Thực hành

Phần tóm tắt

Tài liệu bổ sung

Phần 3 câu hỏi thi tự chọn

Đề thi phân loại phần 3

Phần 3 các câu hỏi thi tùy chọn khác

phần 4

Giới thiệu

Bài 1: Phân tích chi phí-khối lượng-lợi nhuận (CVP) 1

Unit 1: Giới thiệu về phân tích CVP

Unit 2: Điểm hòa vốn: Phương pháp Equation method

Unit 3: Điểm hòa vốn: Phương pháp Contribution method

Unit 4: Tỷ lệ đóng góp vào doanh số bán hàng (C / S)

Unit 5: Biên độ an toàn

Tóm lược

Thực hành

Bài 2: Phân tích chi phí-khối lượng-lợi nhuận (CVP) 2

Unit 1: Lợi nhuận mục tiêu và giá bán

Unit 2: Thay đổi giá bán và chi phí

Unit 3: Đồ thị lợi nhuận / khối lượng

Tóm lược

Thực hành

Bài học 3: Ra quyết định ngắn hạn

Unit 1: Các yếu tố giới hạn

Unit 2: Chi phí liên quan

Unit 3: Quyết định mua hay nên tự sản xuất

Tóm lược

Thực hành

Bài 4: Giới thiệu về kỹ thuật thẩm định đầu tư vốn

Unit 1: Lãi suất đơn và lãi kép

Unit 2: Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế

Unit 3: Lãi suất kép và chiết khấu

Unit 4: Tính giá trị hiện tại và giá trị vĩnh viễn

Tóm lược

Thực hành

Bài 5: Phân tích dòng tiền chiết khấu

Unit 1: Dòng tiền so với lợi nhuận

Unit 2: Giá trị hiện tại và thẩm định vốn đầu tư

Unit 3: Tính giá trị hiện tại ròng (NPV)

Unit 4: Tính giá trị hiện tại ròng: Các ví dụ khác va luyện tập

Unit 5: Ước tính Tỷ suất Hoàn vốn Nội bộ (IRR) - Estimating Internal Rate of Return (IRR)

Unit 6: Các phương pháp hoàn vốn đầu tư - The payback methods of capital investment appraisal

Unit 7: Ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp thẩm định đầu tư

Tóm lược

Thực hành

Phần tóm tắt

Tài liệu bổ sung

Phần 4 câu hỏi thi tự chọn

Đề thi phân loại phần 4

Phần 4 các câu hỏi thi tùy chọn khác

Phần 5

Giới thiệu

Bài 1: Tiền và dòng tiền

Unit 1: Tổng quan về tiền và dòng tiền

Unit 2: Thu chi tiền mặt

Unit 3: Các mẫu dòng tiền - Cash flow patterns

Unit 4: Kế toán tiền mặt và kế toán dồn tích

Unit 5: Tính Thanh khoản và quản lý dòng tiền

Tóm lược

Thực hành

Bài 2: Quản lý tiền

Unit 1: Chức năng quản lý ngân quỹ

Unit 2: Xu hướng kinh tế và tài chính

Unit 3: Quản lý tiền trong khu vực công

Unit 4: Thủ tục xử lý tiền

Tóm lược

Thực hành

Bài 3: Ngân sách tiền  1

Unit 1: Giới thiệu về ngân sách tiền

Unit 2: Chuẩn bị ngân sách tiền

Unit 3: Ngân sách tiền và lạm phát

Unit 4: Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian

Unit 5: Tìm xu hướng

Tóm lược

Thực hành

Bài 4: Dự trù Ngân sách tiền 2

Unit 1: Bao thanh toán trong sự thay đổi theo mùa

Unit 2: Hạn chế và lợi ích của việc dự đoán dòng tiền trong tương lai

Unit 3: Giám sát và kiểm soát

Tóm lược

Thực hành

Bài 5: Đầu tư và tài trợ

Unit 1: Thặng dư và thâm hụt tiền

Unit 2: Sử dụng thặng dư tiền: Đầu tư tài chính ngắn hạn

Unit 3: Quản lý thâm hụt tiền: Tăng cường tài chính

Tóm lược

Thực hành

Phần tóm tắt

Tài liệu bổ sung

Phần 5 câu hỏi thi tự chọn

Đề thi phân loại lớp 5

Phần 5 các câu hỏi thi tùy chọn khác

Phần kết thúc khóa học

Bài 1: Tổng kết

Phần 2: Chiến lược sửa đổi

Bài 2: Bài kiểm tra thực hành tự chọn MA2

Bài 3: Câu hỏi đánh giá thực hành

Kiểm tra bản sửa đổi 1: Thông tin quản lý

Kiểm tra sửa đổi 2: Ghi chi phí, chi phí công việc, lô và dịch vụ

Kiểm tra bản sửa đổi 3: Kỹ thuật định phí

Kiểm tra sửa đổi 4: Ra quyết định

Kiểm tra bản sửa đổi 5: Quản lý tiền mặt

Kiểm tra sửa đổi 6: Câu hỏi hỗn hợp

Bài 4: Kiểm tra thực hành xếp loại MA2

Bài 5: Tiếp theo là gì?

Unit 1: The Exam

Unit 2: Điều gì xảy ra tiếp theo?

Unit 3: Khảo sát cuối khóa học

Thuy Nguyen ACCA, 22/05/2022

Đăng ký học tại đây:

Combo FIA: https://www.auditcarevietnam.vn/combo/combo-ms59

Môn học MA2: https://www.auditcarevietnam.vn/course/ma2-acca

TỐT-HAYTÀI LIỆUNGHIỆP VỤ