Bộ Quy tắc Ứng xử Nghề nghiệp Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị

Thuy Nguyen ACCA

📢 Vào ngày 25 tháng 08 năm 2023, Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức Ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử Nghề nghiệp Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị gồm Lời 04 Chương và 20 Quy tắc.

🍀  Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch, tính bền vững và tính hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty. Thông qua đó, góp phần bảo vệ, thúc đẩy và nâng cao lợi ích tổng thể của công ty cũng như lợi ích của toàn bộ cổ đông công ty.

🍀 Ứng xử chuyên nghiệp, đức tính liêm chính và năng lực nghề nghiệp là nền tảng cơ bản quan trọng để phát huy hiệu quả vai trò của nghề nghiệp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có bổn phận tự mình nâng cao trình độ, kỹ năng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình một cách chuyên nghiệp, thiện chí và tận tâm, cũng như tự giác tuân thủ các quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề.

🍀 Bộ Quy tắc Ứng xử Nghề nghiệp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị quy định những chuẩn mực ứng xử nghề nghiệp, là thước đo phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, sự uy tín và thanh danh nghề nghiệp của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Hội viên chính thức của VNIDA đang hành nghề Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm tuân thủ Bộ Quy tắc này. Từ đó, thiết lập thông lệ tốt về các chuẩn mực nghề nghiệp đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trên thực tế, nâng cao uy tín bản thân và uy tín nghề Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Để xem Chi tiết Bộ Quy tắc Ứng xử Nghề nghiệp, Quý vị vui lòng click vào link bên dưới.

https://www.vnida.vn/vnida-ban-hanh-bo-quy-tac-ung-xu-nghe-nghiep-tv-doc-lap-hdqt/


📢 25 August 2023, VNIDA issued Code of Conduct for Independent Directors

🍀 Independent Directors play an extraordinarily significant role in enhancing transparency, sustainability and efficiency in corporate governance. They contribute to protecting, promoting and intensifying the overall interests of the company as well as the interests of all shareholders of the company.

🍀 Professional behaviour, integrity and competence are the essential fundamental foundations to effectively promote the role of Independent Directors as a profession. Independent Directors have the duty to improve their qualifications, skills and professional ethics, to perform their obligations and responsibilities in a professional manner, in good faith and conscientiously, as well as voluntarily comply with the professional codes of conduct in their practice.

🍀 This Code of Conduct for Independent Directors (the “Code”) provides professional standards of behaviour, as a framework of the ethical qualities, professional responsibility, professional reputation and honour of the Independent Directors. This Code is mandatory for all official members of the VNIDA who are serving as an Independent Director. It is, thereby, expected to establish good practices on professional standards for Independent Directors and improve the personal reputation and reputation of Independent Directors profession.

You can access the Code of Conduct for IDs here: https://www.vnida.vn/en/vnida-issued-code-of-conduct-for-independent-directors/

ĐỐI TÁCDOANH NGHIỆPTỐT-HAY