Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Thuy Nguyen ACCA

Chính phủ ban hành Nghị định số 91 / 2022/NĐ- CP ( Nghị định 91 " ) ngày 30 tháng 10 năm 2022 sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 126 / 2020 / ND CP ( " Nghị định 126 " ) ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật và Quản lý thuế . Việc thay đổi quy đình nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN ) tạm nộp là một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị định 91


Bãi bỏ quy định 75 % về thuế TNDN tạm nộp và thay thế - bằng quy định 80 %

Tổng số thuế TNDN tam hợp trong bốn quý tối thiều bằng 30 % tổng số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán năm . Đây là điềm sửa đổi so với Nghị định 126 quy định tổng số thuế TNDN lam nộp trong ba quý đầu năm tới miếu bằng 75 % số thuế TNDN quyết toán phải nộp .


Mọi khoản thiếu sẽ bị tính tiền chậm nộp kể từ thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 4. Quy định này cũng áp dụng cho các hãng vận tải nước ngoài tạm nộp thuế TNDN quý và khai quyết toán thuế TNDN năm .

Quy định 80 % có thể có lợi cho một số doanh nghiệp và được áp dụng từ năm tinh thuê 2021 khi đảm bảo được các ĐIỀU KIỆN SAU :


• Thuế TNDN tạm hợp của doanh nghiệp trong ba quý đầu năm tính thuên 2021 thấp hơn 75 % tổng số thuế TNDN phải nộp trong năm 2021 ; và


•Việc áp dụng quy tắc 80 % cho năm tính thuê 2021 sẽ không làm tăng tiền chậm nộp

Trường hợp cơ quan thuê đã thực hiện thanh kiểm tra và tính tiên chậm nộp theo quy định 75 % , doanh nghiệp có thể đề nghị tỉnh lại dựa trên quy định 80 % . Sau khi tỉnh lại , nếu tiên chậm nộp giảm so với khi áp dụng quy định 75 % doanh nghiệp có thể đề nghị điều chỉnh giảm tiên chậm hợp theo Mẫu SỐ OTGTCN .

Nghị định 91 có hiệu lực từ ngày ký ( ngày 30 tháng 10 năm 2022 ) . Riêng quy định tại Khoản 3 , 4 và 5 Điêu 1 của Nghị định ( về thuế TNDN tạm nộp 4 quý bằng tối thiểu 80 % số thuế TNDN quyết toán năm ) được áp dụng từ kỳ tính
thuế năm 2021 .

Nguồn Thư Viện Pháp Luật


Thông tin bạn có thể quan tâm:

Tìm hiểu về IFRS và sở hữu chứng chỉ IFRS (CertIFR ACCA) có cơ hội gì, doanh nghiệp được lợi gì vui lòng xem bài viết: https://www.auditcarevietnam.vn/blog/so-huu-chung-chi-certifr/

Tìm hiểu về chứng chỉ mới của ACCA: Học và thi CertIFR ACCA bằng tiếng Việt mới nhất tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/p/Gioi-thieu-IFRS-CertIFR-tieng-Viet-ACCA

Đăng ký khóa học F6 ACCA - Thuế Việt Nam tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/course/f6-acca

Tư vấn học FIA, ACCA: bit.ly/zalo-tu-van-acca

Hotline: 0243 991 1726

Mobile: 098 359 8586 (Mrs Thủy ACCA)