LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019

Thuy Nguyen ACCA

Ngày 13/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14.

Theo đó, người nộp thuế có quyền được tra cứu, in toàn bộ chứng từ điện tử đã gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế; được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan… Tại nơi có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp nếu người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế; gây phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế… Việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn cũng bị nghiêm cấm.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế với trường hợp khai và nộp theo tháng; là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế với trường hợp khai và nộp theo quý. Với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Luật này:
- Làm hết hiệu lực Luật Quản lý thuế 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012;...
- Làm hết hiệu lực một phần Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 2016
- Bổ sung Luật Kế toán 2015

Xem chi tiết Luật 38/2019/QH14 tại đây

Nguồn: Luật Việt Nam

TÀI LIỆU