Photo by Alexander Grey / Unsplash

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2022 và trách nhiệm của Cơ quan Thuế

Thuy Nguyen ACCA

Căn cứ mục V, mục VI Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022, trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Cơ quan Thuế như sau:

1. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Căn cứ Quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 như sau:

1.1. Đối với tổ chức trả thu nhập

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, tức là ngày 31/03/2023.

1.2. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức là ngày 30/4/2023.

Do từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2023 trùng với dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng, Quốc tế lao động nên hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 là ngày 04/5/2023.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Tham khảo chương trình đào tạo online Thuế Việt Nam theo yêu cầu ACCA toàn cầu: https://www.auditcarevietnam.vn/course/f6-acca

2. Trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Cơ quan Thuế

- Cơ quan thuế có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế, nộp thuế đúng quy định để tránh người nộp thuế bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan Thuế tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, nhân sự, thời gian tiếp nhận hồ sơ đảm bảo tiếp nhận hết hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn quy định.

- Cơ quan Thuế sau khi đã chấp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện rà soát và xử lý các hồ sơ khai quyết toán thuế chưa được hạch toán trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế; xử lý hồ sơ theo quy định mà không được trả lại hồ sơ quyết toán thuế nếu cá nhân không có yêu cầu điều chỉnh cơ quan thuế quyết toán.

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế -  Luật Quản lý thuế 2019

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

5. Chính phủ quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lệ phí trước bạ; lệ phí môn bài; khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

6. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

7. Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Liên hệ hỗ trợ tư vấn học ACCA, IFRS, ERP tại đây

Trân trọng,

ACV Team - Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự

DOANH NGHIỆP