Photo by Stijn te Strake / Unsplash

Phân Tích Sâu Về Ảnh Hưởng của Khả Năng Sinh Sản Trong Tương Lai Đối Với Việc Xác Định Giá Trị Hợp Lý Của Tài Sản Sinh Học Theo IAS 41

Thuy Nguyen ACCA

Trong khuôn khổ của IAS 41 "Nông nghiệp," việc đo lường giá trị hợp lý của tài sản sinh học là một quá trình phức tạp và cần thiết, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Một trong những câu hỏi quan trọng được đặt ra là liệu khả năng sinh sản trong tương lai của tài sản có ảnh hưởng đến việc xác định giá trị hợp lý tại thời điểm ban đầu hay không. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phân tích kỹ lưỡng các quy định của IAS 41.

Định Nghĩa Tài Sản Sinh Học Theo IAS 41

Theo Đoạn 5 của IAS 41, tài sản sinh học được định nghĩa là một sinh vật sống hoặc một nhóm sinh vật sống. Các ví dụ bao gồm cây trồng, gia súc và các loài thủy sản trong trại nuôi. Đặc điểm chính của tài sản sinh học là khả năng sinh trưởng, sinh sản và các quá trình sinh học khác, đều diễn ra theo thời gian tự nhiên hoặc do can thiệp của con người.

Giá Trị Hợp Lý Theo IAS 41 và Bản Chất Của Đo Lường

IAS 41 định nghĩa giá trị hợp lý là giá trị mà tài sản có thể được bán hoặc mua trong một giao dịch công bằng giữa các bên sẵn lòng và thông tin, không bị ép buộc. Các yếu tố được xem xét khi xác định giá trị hợp lý bao gồm:

  • Giá cả thị trường tại thời điểm ghi nhận: Đây là yếu tố cốt lõi, phản ánh giá trị mà thị trường sẵn sàng trả cho tài sản tại thời điểm đo lường.
  • Chi phí để bán: Bao gồm các khoản chi phí pháp lý, hoa hồng môi giới và các khoản phí liên quan trực tiếp khác.
  • Chi phí chuyển giao tài sản đến thị trường: Như chi phí vận chuyển và xử lý.

Đoạn 12 và 13 của IAS 41: Xác Định Giá Trị Hợp Lý Không Bao Gồm Khả Năng Sinh Sản

Theo Đoạn 12, giá trị hợp lý phải dựa trên các giá trị thị trường có sẵn hoặc, khi không có giá trị thị trường, dựa trên các ước tính khác phù hợp và hợp lý từ các giao dịch gần nhất. Điều quan trọng ở đây là "có sẵn" và "hợp lý," nhấn mạnh rằng các đánh giá phải dựa trên dữ liệu hiện hành và khách quan chứ không phải trên các tiềm năng hoặc đặc tính chưa thể hiện như khả năng sinh sản trong tương lai.

Trong Đoạn 13, khi giá thị trường không có sẵn, các ước tính phải được thực hiện dựa trên giả định hợp lý nhất có thể. Tuy nhiên, điểm lại là những ước tính này phải được hỗ trợ bởi thông tin có thể quan sát và đo lường được tại thời điểm ghi nhận.

Vai Trò Của Khả Năng Sinh Sản Trong Tương Lai

Khả năng sinh sản trong tương lai là một đặc điểm tiềm năng có thể ảnh hưởng đến giá trị thị trường trong tương lai của tài sản, nhưng theo IAS 41, đặc điểm này không được xem xét trong việc xác định giá trị hợp lý tại thời điểm ban đầu. Điều này là do khả năng sinh sản không phải là một yếu tố có thể quan sát hoặc đo lường chính xác tại thời điểm hiện tại và do đó không phù hợp để đưa vào đánh giá giá trị hợp lý theo định nghĩa của chuẩn mực này.

Kết Luận

Qua phân tích các đoạn quy định của IAS 41, rõ ràng là chuẩn mực này thiết lập một khuôn khổ rõ ràng cho việc đo lường giá trị hợp lý dựa trên thông tin khách quan có sẵn tại thời điểm ghi nhận. Khả năng sinh sản trong tương lai, mặc dù có thể là một yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư lâu dài hoặc quản lý tài sản, không phải là một yếu tố cần thiết hoặc phù hợp để xác định giá trị hợp lý theo định nghĩa kế toán tại thời điểm ban đầu. Điều này khẳng định tính chính xác và khách quan mà IAS 41 nhắm tới trong việc đánh giá tài sản sinh học trong ngành nông nghiệp.

Rất mong được nhận những góp ý của các chuyên gia và các độc giả về vấn đề này!

Hà Nội, 22/5/2024

Thủy Nguyễn ACCA

#ias41 #ifrs

NGHIỆP VỤ