Photo by Benjamin Child / Unsplash

Xử lý Kế toán khi Công ty Mẹ Tái Phân Loại Khoản Đầu Tư từ FVPL sang Đầu Tư vào Công Ty Con theo IFRS

Thuy Nguyen ACCA

CÂU HỎI:

Tôi nhận được 1 câu hỏi về hợp nhất BCTC của hội viên VCCA, đề nghị các vị cho ý kiến vì hiện nay có 2 quan điểm:

Công ty mẹ mua 1 công ty con năm 2023 nhưng do dự kiến bán ngay cty con đó nên quyền kiểm soát chỉ là tạm thời và cty mẹ đã ko hợp nhất công ty con mà phân loại là nắm giữ vì mục đích kinh doanh FVPL. Nhưng sau đó ko thể bán được cty con nên năm2024 cty mẹ thay đổi mục đích nắm giữ thành dài dạn và tái phân loại khoản đầu tư từ FVPL thành đầu tư vào công ty con. Vấn đề là net assets của công ty con cần phải loại trừ trên CONSOLIDATION được tính theo FV tại thời điểm mua 2023 hay thời điểm tái phân loai thành con 2024Tôi nhận được 1 câu hỏi về hợp nhất BCTC của hội viên, đề nghị các vị cho ý kiến vì hiện nay có 2 quan điểm: Công ty mẹ mua 1 công ty con năm 2023 nhưng do dự kiến bán ngay cty con đó nên quyền kiểm soát chỉ là tạm thời và cty mẹ đã ko hợp nhất công ty con mà phân loại là nắm giữ vì mục đích kinh doanh FVPL. Nhưng sau đó ko thể bán được cty con nên năm2024 cty mẹ thay đổi mục đích nắm giữ thành dài dạn và tái phân loại khoản đầu tư từ FVPL thành đầu tư vào công ty con. Vấn đề là net assets của công ty con cần phải loại trừ trên CONSOLIDATION được tính theo FV tại thời điểm mua 2023 hay thời điểm tái phân loai thành con 2024

Quan điểm khác cho răng sử dụng net assets để hợp nhất tạo thời điểm tái phân loại, chứ ko tại ngày mua.


Thủy ACCA xin mạn phép trao đổi như sau các anh chị cho ý kiến:

IFRS 10 - Báo cáo Tài chính Hợp nhất

IFRS 10 quy định rằng một công ty mẹ cần hợp nhất tất cả các công ty con mà họ kiểm soát. Kiểm soát được xác định dựa trên khả năng ảnh hưởng đến các quyết định tài chính của công ty con để hưởng lợi từ hoạt động của nó.

  • Khi Tái Phân Loại: Khi công ty mẹ tái phân loại khoản đầu tư từ FVPL thành đầu tư vào công ty con và quyết định giữ lâu dài, điều này cho thấy sự thay đổi về mục đích sở hữu và quyền kiểm soát. Theo IFRS 10, từ thời điểm công ty mẹ có quyền kiểm soát đối với công ty con, nó cần phải hợp nhất công ty con đó vào báo cáo tài chính của mình.

IAS 27 - Báo cáo Tài chính riêng

IAS 27 đề cập đến việc kế toán và báo cáo tài chính cho các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và thực thể đầu tư chung khi không được hợp nhất hoặc áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.

  • Xử lý Kế toán khi Tái Phân Loại: Trong trường hợp này, khi công ty mẹ tái phân loại khoản đầu tư và áp dụng quyền kiểm soát, IAS 27 sẽ chỉ áp dụng cho việc xử lý báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, nếu có, chứ không ảnh hưởng trực tiếp đến cách thức hợp nhất.

Hệ thống Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế

Trong bối cảnh của hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, việc tái phân loại và hợp nhất yêu cầu việc đánh giá lại giá trị fair value của các tài sản và nợ phải trả của công ty con tại thời điểm mà quyền kiểm soát được thiết lập hoặc tái thiết lập.

  • Đánh Giá lại và Hợp Nhất: Tại thời điểm tái phân loại, công ty mẹ cần thực hiện đánh giá lại giá trị fair value của tài sản ròng của công ty con để phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất. Điều này có nghĩa là tài sản ròng của công ty con cần được định giá lại tại giá trị FV vào thời điểm quyền kiểm soát được thiết lập (tái thiết lập), theo đề xuất của IFRS 3 "Kinh Doanh Kết Hợp" trong việc xác định và đánh giá lại giá trị tài sản và nợ phải trả khi kiểm soát được thiết lập.

Kết Luận

Dựa trên quy định của IFRS 10 và IAS 27, cùng với nguyên tắc chung của IFRS:

  1. Tại Thời Điểm Mua (Năm 2023): Nếu quyền kiểm soát được thiết lập, cần phải đánh giá lại và hợp nhất tài sản ròng của công ty con dựa trên giá trị công bằng tại thời điểm đó.
  2. Tại Thời Điểm Tái Phân Loại (Năm 2024): Nếu quyền kiểm soát được xác định hoặc tái thiết lập tại thời điểm tái phân loại, việc đánh giá lại tài sản ròng tại thời điểm tái phân loại để phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất là cần thiết.

Quyết định cuối cùng về việc sử dụng giá trị tại thời điểm nào cho việc hợp nhất phụ thuộc vào cách diễn giải cụ thể của các nguyên tắc IFRS liên quan đến thời điểm thiết lập quyền kiểm soát, cũng như việc đánh giá lại giá trị FV của tài sản ròng của công ty con.

Trân trọng,

Thủy ACCA

NGHIỆP VỤDOANH NGHIỆP