Photo by Annie Spratt / Unsplash

Xác định giá trị hợp lý theo IFRS 13: Thị trường chính và thị trường có lợi nhất

Thuy Nguyen ACCA

"

Trong kế toán quốc tế, việc xác định giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính trung thực và hữu ích của báo cáo tài chính. IFRS 13 đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách xác định giá trị hợp lý, trong đó có khái niệm về thị trường chính và thị trường có lợi nhất. Hãy cùng phân tích sâu hơn về vấn đề này.

1/Định nghĩa thị trường chính và thị trường có lợi nhất

Theo IFRS 13, thị trường chính được định nghĩa là thị trường có khối lượng và mức độ hoạt động cao nhất đối với tài sản hoặc nợ phải trả. Trong khi đó, thị trường có lợi nhất là thị trường cho phép tối đa hóa số tiền nhận được khi bán tài sản hoặc tối thiểu hóa số tiền phải trả để thanh toán nợ, sau khi đã tính đến chi phí giao dịch và vận chuyển.

2/Nguyên tắc xác định giá trị hợp lý

IFRS 13 quy định rằng giá trị hợp lý được xác định dựa trên thị trường chính. Tuy nhiên, nếu không có thị trường chính, giá trị hợp lý sẽ được xác định dựa trên thị trường có lợi nhất.

3/Ví dụ minh họa

Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét ví dụ của công ty Bluebell Co:

  • Bán sản phẩm tại Trung Quốc với giá $40 và tại Pháp với giá $38.
  • Chi phí giao dịch: $1/sản phẩm ở Trung Quốc, $3/sản phẩm ở Pháp.
  • Chi phí vận chuyển: $8/sản phẩm đến Trung Quốc, $5/sản phẩm đến Pháp.

Nếu Pháp là thị trường chính, giá trị hợp lý sẽ là $33 ($38 - $5 chi phí vận chuyển).

Tuy nhiên, nếu không có thị trường chính, ta cần xác định thị trường có lợi nhất:

  • Tại Trung Quốc: Thu nhập ròng/sản phẩm = $40 - $1 - $8 = $31
  • Tại Pháp: Thu nhập ròng/sản phẩm = $38 - $3 - $5 = $30

Do đó, Trung Quốc là thị trường có lợi nhất và giá trị hợp lý sẽ là $32 ($40 - $8 chi phí vận chuyển).

4/Lưu ý quan trọng

Điểm đáng chú ý là chi phí giao dịch được tính đến khi xác định thị trường có lợi nhất, nhưng không được coi là một phần của giá trị hợp lý.

5/Kết luận:

Việc hiểu rõ và áp dụng đúng các khái niệm về thị trường chính và thị trường có lợi nhất theo IFRS 13 là rất quan trọng trong việc xác định giá trị hợp lý. Điều này không chỉ đảm bảo tính tuân thủ với chuẩn mực kế toán quốc tế mà còn giúp cung cấp thông tin tài chính chính xác và hữu ích cho người sử dụng báo cáo tài chính.

Vui lòng cung cấp thêm thông tin trao đổi nghiệp vụ cùng tôi nhé, số điện thoại Zalo của Thủy là 098-359-8586. Thủy rất mong nhận được đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn về sự hiểu biết về IFRS rất mới tại Việt Nam.
Trân trọng

Hà Nội, 27/6/2024

Thủy Nguyễn ACCA

IFRS - BCTCTIN TỨCTỐT-HAY