Trích lập và sử dụng quỹ PTKHCN

Thuy Nguyen ACCA

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ (KHCN), việc đầu tư vào lĩnh vực này đã trở thành một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo. Gần đây, Thông tư 67/2022 của BTC và Thông tư 05/2022 của Bộ KHCN đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể về việc trích lập và sử dụng Quỹ PTKHCN, mở ra cơ hội và cũng đặt ra nhiều trách nhiệm mới cho doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và hiểu rõ về các quy định này.

1. Quỹ PTKHCN Đối với Doanh Nghiệp Nhà Nước (DNNN):

- Mức Trích Tối Thiểu và Tối Đa: DNNN bắt buộc phải trích lập tối thiểu 3% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), với mức trích tối đa là 10%. Điều quan trọng là mức trích này phải phù hợp với nhu cầu thực tế và dựa trên kế hoạch hoạt động KHCN của doanh nghiệp.

- Kiểm Tra và Xác Định Mức Trích: Các cơ quan chức năng sẽ xem xét kế hoạch hoạt động KHCN để xác định mức trích phù hợp.

2. Quy Định Đối với Doanh Nghiệp Không Phải DNNN:

- Không có yêu cầu bắt buộc trích lập tối thiểu 3%, nhưng doanh nghiệp nên cân nhắc việc đầu tư vào KHCN như một phần của chiến lược phát triển.

3. Theo Dõi và Kiểm Soát Quỹ:

- Doanh nghiệp cần duy trì bảng theo dõi sử dụng quỹ hàng năm và lũy kế, để đảm bảo không xảy ra tình trạng sử dụng không hết 70% trong vòng 5 năm. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả là phải nộp lãi phát sinh trên số thuế TNDN nộp thiếu do trích quỹ quá nhu cầu.

4. Báo Cáo Hàng Năm và Tờ Khai Quyết Toán Thuế:

- Doanh nghiệp cần chú trọng đến việc nộp báo cáo hàng năm về việc sử dụng quỹ. Báo cáo này phải đi kèm với tờ khai quyết toán thuế TNDN của doanh nghiệp. Việc này không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn phản ánh tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý tài chính.

Hãy comment kinh nghiệm thực tế DN bạn đang triển khai để cùng chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này nhé!

DOANH NGHIỆPTỐT-HAY