Photo by Lukas Blazek / Unsplash

Tìm hiểu thuật ngữ Derecognition trong IFRS

Thuy Nguyen ACCA

Về thuật ngữ Derecognition là gì theo IFRS và dịch nghĩa tiếng Việt nên như thế nào và quan trọng nhất là hiểu đúng nghĩa và bản chất của nó trong Khung Khái Niệm Chung IFRS như thế nào? Mời các ACE cùng trao đổi nhé!

Giải nghĩa "Derecognition" theo IFRS:

"Derecognition" trong IFRS có thể được hiểu là "ngừng ghi nhận" hoặc "gỡ bỏ ghi nhận". Đây là quá trình loại bỏ một tài sản hoặc nợ phải trả đã được ghi nhận trước đó ra khỏi bảng cân đối kế toán của một đơn vị.

Theo Khung khái niệm của IFRS, derecognition xảy ra khi:

  1. Đối với tài sản: đơn vị mất quyền kiểm soát đối với toàn bộ hoặc một phần của tài sản đã ghi nhận.
  2. Đối với nợ phải trả: đơn vị không còn nghĩa vụ hiện tại đối với toàn bộ hoặc một phần của khoản nợ đã ghi nhận.

Ví dụ cụ thể:

Derecognition tài sản:
Công ty A bán một máy móc đã sử dụng được 2 năm với giá 80,000 USD. Máy móc này có nguyên giá 100,000 USD và khấu hao lũy kế là 30,000 USD.

Khi bán máy móc, Công ty A sẽ ngừng ghi nhận (derecognize) tài sản này trên bảng cân đối kế toán vì không còn kiểm soát nó nữa. Bút toán sẽ như sau:

Nợ Tiền : 80,000
Nợ Khấu hao lũy kế: 30,000
Có Máy móc thiết bị: 100,000
Có Lãi từ thanh lý tài sản: 10,000

Derecognition nợ phải trả:
Công ty B có khoản vay ngân hàng 500,000 USD. Sau khi đàm phán, ngân hàng đồng ý giảm 50,000 USD nợ gốc nếu Công ty B trả hết số nợ còn lại.

Khi Công ty B thanh toán 450,000 USD, họ sẽ ngừng ghi nhận (derecognize) toàn bộ khoản nợ 500,000 USD vì không còn nghĩa vụ trả nợ nữa. Bút toán sẽ như sau:

Nợ Vay ngân hàng: 500,000
Có Tiền : 450,000
Có Thu nhập khác: 50,000

Trong cả hai trường hợp, "derecognition" không chỉ đơn thuần là xóa sổ kế toán, mà là sự phản ánh việc đơn vị không còn quyền kiểm soát tài sản hoặc không còn nghĩa vụ đối với khoản nợ. Điều này có thể dẫn đến việc ghi nhận lãi/lỗ từ việc ngừng ghi nhận.

Hiểu đúng về "derecognition" rất quan trọng trong kế toán vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc trình bày tình hình tài chính của doanh nghiệp và có thể có tác động đáng kể đến các chỉ số tài chính.

Mời quý vị đưa thêm ý kiến!

Trân trọng

Hà Nội 25/6/2024, Thủy Nguyễn ACCA

IFRS - BCTCTIN TỨCTỐT-HAY