Photo by Albert Vincent Wu / Unsplash

Những thay đổi mới về yêu cầu kinh nghiệm làm việc khi nộp hồ sơ ACCA Member

Thuy Nguyen ACCA

Upcoming changes to PER

Để hợp lý hóa việc hoàn thành yêu cầu kinh nghiệm thực tế (PER) và đảm bảo tính nghiêm ngặt của chứng chỉ ACCA, vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, ACCA sẽ đưa ra một số thay đổi đối với chính sách PER. Các bạn hãy cùng đọc về những thay đổi được thực hiện đối với chính sách PER.

ĐIỂM 1

Hiện tại, để hoàn thành mục tiêu hiệu suất (Performance Objective - PO), học viên phải hoàn thành năm yếu tố (nhiệm vụ và hoạt động liên quan đến mục tiêu) và viết một báo cáo tổng thể mô tả cách họ đạt được mục tiêu hiệu suất PO. Điều này có nghĩa là để đạt được mục tiêu hiệu suất PO, họ phải gửi nhiều mục riêng biệt cho người giám sát của ACCA để xem xét.

Để hợp lý hóa quy trình này, ACCA sẽ loại bỏ nhu cầu phê duyệt các yếu tố riêng lẻ khi một học viên gửi mục tiêu hiệu suất cho người giám sát của họ.

Các yếu tố sẽ vẫn là một phần của mục tiêu hiệu suất. Các học viên sẽ vẫn cần chứng minh với giáo viên của họ rằng họ đã hoàn thành các nhiệm vụ hoặc hoạt động trong các yếu tố để đạt được mục tiêu hiệu suất. Tuy nhiên, từ ngày 24 tháng 8 năm 2023, chỉ cần gửi các mục tiêu đầy đủ cho giáo viên của họ để phê duyệt.

Nếu một học viên có bất kỳ yếu tố cá nhân nào được giáo viên ký duyệt, thì những yếu tố này sẽ không còn hiển thị trên hồ sơ PER của họ sau ngày 24 tháng 8 năm 2023. Tiến trình này sẽ không bị mất vì tất cả các yếu tố sẽ tự động được đưa vào khi mục tiêu hiệu suất được gửi cho người giám sát của họ để đăng xuất.

ĐIỂM 2

Tương lai của các tổ chức và xã hội của chúng ta phụ thuộc vào tính bền vững. Các chuyên gia kế toán và tài chính phải thúc đẩy hành trình hướng tới sự bền vững. Để giúp các học viên chứng minh thành tích trong lĩnh vực này, ACCA sẽ cập nhật Chiến lược và mục tiêu hiệu suất đổi mới vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 để bao gồm các nhiệm vụ và hoạt động bền vững phù hợp với kế toán viên thực tập. Mục tiêu hiệu suất 3 sẽ được đổi tên thành Chiến lược, đổi mới và tạo ra giá trị bền vững.

Nếu một học viên đã hoàn thành mục tiêu hiệu suất 3 - Chiến lược và đổi mới, và đã được người hướng dẫn ký duyệt, thì họ không cần phải làm gì thêm vì thành tích này sẽ vẫn được lưu trong hồ sơ của họ. Nếu một học viên chưa hoàn thành mục tiêu hiệu suất 3, họ và người hướng dẫn nên xem lại phần mô tả và các yếu tố được cập nhật để xem các nhiệm vụ và hoạt động bền vững đã được thêm vào. ACCA cũng đưa vào các hoạt động ví dụ bổ sung về tạo ra giá trị bền vững để giúp học viên chứng minh việc đạt được mục tiêu hoạt động này.

ĐIỂM 3

ACCA sẽ đưa ra yêu cầu vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 đối với các học viên phải hoàn thành điều khoản trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt khi ghi PER của họ. Điều khoản này sẽ yêu cầu tất cả các học viên xác nhận rằng PER của họ là sự trình bày trung thực và chính xác về công việc của chính họ. Người hướng dẫn cũng sẽ cần hoàn thành một điều khoản trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt khi ký tắt PER để xác nhận rằng họ tin rằng PER mà họ đang ký tắt là sự thể hiện trung thực và chính xác về công việc của học viên.

ACCA đưa ra yêu cầu này để đảm bảo tính nghiêm ngặt của chứng chỉ ACCA và để các học viên cũng như người hướng dẫn nhận thức được nghĩa vụ của họ. Điều khoản này sẽ cho phép chúng tôi duy trì chất lượng tư cách thành viên ACCA, hành động vì lợi ích chung và giải quyết mọi vấn đề thông qua một quy trình công bằng và minh bạch.

ĐIỂM 4

Người hướng dẫn có kinh nghiệm thực tế phải là thành viên hiện tại, tích cực của tổ chức thành viên IFAC để ký kết các mục tiêu hiệu suất*.

Từ ngày 24 tháng 8 năm 2023, người hướng dẫn bắt buộc phải tải lên bản sao giấy chứng nhận thành viên hoặc bằng chứng khác từ cơ quan thành viên IFAC của họ, chẳng hạn như thư hoặc biên lai đăng ký hàng năm. Điều này áp dụng cho các giám sát viên đã đăng ký với ACCA cũng như các giám sát viên mới đăng ký.

Thông tin này sẽ được tải lên trong quá trình đăng ký giám sát viên bên cạnh tên và mã số thành viên của thành viên IFAC. Việc cung cấp bằng chứng tài liệu này sẽ đảm bảo không có sự chậm trễ nào trong việc yêu cầu thông tin này trong quá trình đánh giá đơn đăng ký thành viên.

(*Hoặc được pháp luật công nhận tại quốc gia mà thực tập sinh đang làm việc.)

ĐIỂM 5

Vào năm 2016, ACCA đã ra mắt công cụ ghi lại PER hiện tại, My Experience và đưa ra yêu cầu về thời gian để có được PER được nhà tuyển dụng ký duyệt. Nếu các học viên đã có bất kỳ thời gian nào được ghi lại trong công cụ PER cũ thì thời gian đó sẽ được chuyển sang công cụ ghi âm hiện tại dưới dạng thời gian 'nhập khẩu dữ liệu được phê duyệt'. Các học viên không bắt buộc phải ký duyệt thời gian 'nhập khẩu dữ liệu đã được phê duyệt'.

Vì nghề kế toán đang phát triển nhanh chóng, ACCA đặc biệt khuyến nghị rằng bất kỳ kinh nghiệm làm việc liên quan nào được sử dụng để đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm thực tế đều phải đạt được trong vòng năm năm qua.

Tất cả thời gian 'được phê duyệt dưới hình thức nhập khẩu dữ liệu' hiện đã hơn 5 năm, do đó, để đảm bảo tính nghiêm ngặt của PER, chúng tôi đưa ra yêu cầu phải có thời gian 'được phê duyệt nhập khẩu' được ký bởi chủ lao động mà nó đã đạt được, phù hợp với thời gian hiện tại yêu cầu.

Nếu một học viên muốn đăng ký làm thành viên sử dụng bất kỳ thời gian 'nhập khẩu dữ liệu được phê duyệt' nào, thì họ sẽ cần phải đăng ký và được kết nạp làm thành viên trước ngày 24 tháng 8 năm 2023. Sau ngày này, nếu một học viên muốn sử dụng 'thời gian được phê duyệt nhập khẩu dữ liệu' cho PER của họ sau đó họ sẽ cần phải được người sử dụng lao động ký tắt thời gian mà họ đã đạt được.

VUI LÒNG XEM BẢN GỐC TẠI ĐÂY

TỐT-HAYTÀI LIỆU