Photo by Annie Spratt / Unsplash

Khi nào chúng ta tạm dừng việc ghi nhận chi phí vốn hóa?

Thuy Nguyen ACCA

Khi nào chúng ta tạm dừng việc ghi nhận chi phí vốn hóa?

Theo IAS 23 - Chuẩn mực kế toán quốc tế về Lãi vay

Khi nào chúng ta tạm dừng việc ghi nhận chi phí vốn hóa? Trong quá trình chuẩn bị tài sản để sử dụng theo mục đích dự định, việc ghi nhận chi phí vay vốn cần được tạm dừng trong những khoảng thời gian dài không có hoạt động nào diễn ra. Trên thực tế, trừ khi thời gian ngừng hoạt động là đáng kể, thì thông thường việc này sẽ bị bỏ qua. Ngoài ra, nếu những đợt gián đoạn là bình thường và dự kiến xảy ra do đặc điểm của dự án xây dựng (chẳng hạn như việc ngưng thi công xây dựng trong những tháng mùa đông), điều này đã được dự tính làm chi phí và không đòi hỏi việc tạm dừng ghi nhận chi phí vay vốn.

Nếu doanh nghiệp cố ý ngưng hoặc hoãn hoạt động vì một lý do nào đó, chi phí lãi vay không nên được ghi nhận từ thời điểm ngưng hoặc hoãn cho đến khi hoạt động liên quan đến tài sản tiếp tục diễn ra một cách đáng kể.

Để đảm bảo quyết định về việc tạm dừng ghi nhận chi phí vay vốn được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả, kế toán viên chuyên nghiệp cần nắm rõ quy định của các chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như phân tích đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp. Khi đó, quá trình ghi nhận chi phí vốn hóa sẽ đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch và giúp doanh nghiệp có bức tranh toàn diện về tình hình tài chính và đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả.

Mrs Thuy Nguyen ACCA

08-05-2023

TỐT-HAY