Photo by Myriam Jessier / Unsplash

Kế hoạch đào tạo MS91 Khai giảng 06/04/2024 ACV

Thuy Nguyen ACCA

Kinh gửi các anh chị và các bạn học viên chương trình đào tạo CertIFR ACCA khai giảng 6/4/2024

Dưới đây là lịch đào tạo và các nhiệm vụ cần hoàn thành để giúp cả tập thể lớp đông đảo 161 học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và thi đạt kết quả cao.

LỊCH ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ĐÀO TẠO CERTIFR TIẾNG VIỆT ACCA
Tuần 1 

MODULE 1: ACCOUNTING STANDARDS BOARD- Hoạt động của Hội đồng Chuẩn mực kế toán Quốc tế
MODULE 2: THE STATUS AND USE OF IFRS STANDARDS AROUND THE WORLD_ Tình trạng và việc sử dụng Chuẩn mực IFRS trên khắp thế giới
MODULE 3: REVENUE, REPRESENTATION AND CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES, ESTIMATES & ERRORS - Doanh thu, trình bày BCTC và những thay đổi trong chính sách kế toán, xử lý ước tính& sai sót

Bài tập về nhà 1: Đọc trước IAS8, và slide tài liệu Module 4 và 5. Hoàn thành bài quiz Module 1,2,3 trong khóa học MS91 https://www.auditcarevietnam.vn/course/ms91


Tuần 2

MODULE 4: ACCOUNTING FOR NON-CURRENT ASSETS - Kế toán tài sản dài hạn
MODULE 5: ACCOUNTING FOR ASSETS, IMPAIRMENT AND GRANTS_Kế toán tài sản khác, suy giảm giá trị tài sản và các khoản tài trợ

Tuần 3

MODULE 6: ACCOUNTING FOR LEASE AND SPECIALIZED ASSETS_Kế toán tài sản cho thuê và tài sản đặc biệt khác
MODULE 7: ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENT- Kế toán các công cụ tài chính
MODULE 8: ACCOUNTING FOR LIABILITIES - Kế toán nợ phải trả

Tuần 4

MODULE 9: GROUP ACCOUNTING -PART 1 - Hợp nhất báo cáo tài chính
MODULE 10: GROUP ACCOUNTING - PART 2 - Hợp nhất báo cáo tài chính
MODULE 11: DISCLOSURE AND OTHER STANDARDS_Thuyết minh BCTC và các chuẩn mực kế toán khác

Tuần 5 

MODULE 12: PRINCIPAL DIFFERENCES BETWEEN IFRS STANDARDS & UK GAAP / US GAAP - Sự khác nhau giữa chuẩn mực IFRS và UK GAAP / US GAAP
MODULE 13: CURRENT ISSUES IN IFRS STANDARDS - Vấn đề hiện tại trong Chuẩn mực IFRS
Ôn tập tổng kết và giải đáp

Ban Hỗ Trợ Đào Tạo | Trung tâm Đào tạo Audit Care Việt Nam (ACV) | Thuy Nguyen ACCA

THÔNG TIN BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM: Nhóm Zalo hỗ trợ tư vấn tại đây! | Hotline: 024 3991 1726 - 0945 786 203 | Mobile (Ms Thủy ACCA): 098 359 8586 | Email: info@auditcarevietnam.edu.vn | Fanpage: Audit Care Việt Nam - ACV | Youtube: Thuy Nguyen ACCA | Website: https://auditcarevietnam.vn

TÀI LIỆUNGHIỆP VỤ