HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Thuy Nguyen ACCA


Ngày 27/12/2021, Tổng cục thuế ban hành công văn số 5113/TCT-CS hướng dẫn xử lý một số vấn đề khi áp dụng hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 123/2020/ND-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, chúng tôi xin tóm tắt một số vấn đề chính như sau:

 1. Xử lý việc HĐĐT đã lập có sai sót
  Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/ND-CP, trong trường hợp người bán hoặc người mua phát hiện HĐĐT đã lập có sai sót và dữ liệu hóa đơn đã được lưu trên hệ thống của cơ quan thuế thì người bán phải thông báo với cơ quan thuế về HĐĐT có sai sót (mẫu 04/SS-HĐĐT).
  Sau khi tiếp nhận mẫu 04/SS-HĐĐT của người bán, cơ quan thuế sẽ có thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý (mẫu 01/TB-SSĐT) gửi cho người bán.
 2. Xử lý hóa đơn đã thông báo phát hành theo Nghị định số 51/2010/ND-CP, Nghị định số 04/2014/ND-CP sau khi đã được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/ND-CP
  Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/ND-CP, doanh nghiệp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy đã thông báo phát hành theo Nghị định số 51/2010/ND-CP, Nghị định số 04/2014/ND-CP
  ngay sau khi được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/ND-CP.
  Trước ngày 1/7/2022, trình tự thủ tục tiêu hủy các hóa đơn không tiếp tục sử dụng có thể được thực hiện theo Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hoặc theo hướng dẫn của các cục thuế địa phương.
 3. Sử dụng đồng thời 2 loại HĐĐT có mã và không có mã của cơ quan thuế
  Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì đối với các hoạt động kinh doanh đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế năm 2019, doanh nghiệp được phép đăng ký sử dụng HĐĐT không có mã của cơ
  quan thuế.
  Trong giai đoạn triển khai ban đầu, cơ quan thuế hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký sử dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế theo danh sách đã được phân loại trước đó. Tổng cục thuế sẽ nâng cấp ứng dụng để các doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng đồng thời cả hai loại HĐĐT.
 4. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã theo thông báo của cơ quan thuế đã gửi cho doanh nghiệp về hình thức hóa đơn
  Trường hợp doanh nghiệp đã nộp và nhận được thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT không có mã, nếu cơ quan thuế đã có thông báo về việc doanh nghiệp sử dụng HĐĐT có mã thì doanh nghiệp phải thực hiện
  thay đổi thông tin đăng ký sang sử dụng HĐĐT có mã theo hướng dẫn của cơ quan thuế địa phương.
  Trong trường hợp doanh nghiệp không gửi thay đổi thông tin để đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì cơ quan thuế sẽ căn cứ mức độ rủi ro để ban hành Quyết định kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp về việc đáp ứng các điều kiện hạ tầng CNTT quy định tại Khoản 2 Điều 91 của Luật Quản lý thuế 2019 cho việc sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế.
 5. Doanh nghiệp sử dụng chung hệ thống phần mềm kế toán, lập hóa đơn cho trụ sở chỉnh và Chi nhánh, có trụ sở chính thuộc địa bàn triển khai áp dụng HĐĐT.  Trường hợp toàn bộ hệ thống doanh nghiệp bao gồm Công ty mẹ và các Chi nhánh đáp ứng điều kiện về ngành nghề và hệ thống CNTT đáp ứng việc lập HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/ND-CP, Thông tư số78/2021/TT-BTC thì cả hệ thống doanh nghiệp được đăng ký áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế.
  Trường hợp toàn bộ hệ thống doanh nghiệp bao gồm Công ty mẹ và các Chi nhánh đáp ứng điều kiện vềngành nghề nhưng hệ thống CNTT chưa đáp ứng việc lập HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/ND-CP, Thông tư
  số 78/2021/TT-BTC thì áp dụng HĐĐT theo thực tế phát sinh, theo hướng dẫn của Cục thuế địa phương nhưng phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 91 của Luật Quản lý thuế 2019.
  Trường hợp Công ty mẹ hoặc Chi nhánh không đáp ứng điều kiện về ngành nghề và điều kiện về hệ thống CNTT thì sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, lộ trình triển khai của chi nhánh thực hiện theo lộ trình triển khai của Công ty mẹ.
DOANH NGHIỆPTÀI LIỆU