Hiểu Đúng Quy Định Xuất Hóa Đơn GTGT và Hạch Toán Thu Hộ, Chi Hộ - Hướng Dẫn Thực Tiễn Cho Doanh Nghiệp

Thuy Nguyen ACCA

Câu hỏi từ hội viên CLBKTTTQ VCCA

Dear các anh chị,
Em có trường hợp dưới đây, nhờ các anh chị tư vấn giúp em về hóa đơn và hạch toán ạ:
Ngân hàng nước ngoài (A) ký hợp đồng hỗ trợ với nhà cung cấp dịch vụ (B) trong đó A sẽ hỗ trợ phí dịch vụ cho các khách hàng của B. B ký hợp đồng với các khách hàng sử dụng dịch vụ của B nêu rõ sẽ chịu trách nhiệm làm việc với A để đăng ký và nhận khoản hỗ trợ này thay cho khách hàng. Sau khi nhận được khoản hỗ trợ, B sẽ hoàn trả khoản hỗ trợ này cho khách hàng bằng VND theo tỷ giá chuyển đổi của ngân hàng tại thời điểm thanh toán sau khi trừ đi phí chuyển tiền và phí ngân hàng (nếu có). Hợp đồng hỗ trợ giữa A và B; hợp đồng giữa B và khách hàng không có các điều kiện để thực hiện dịch vụ cho A hay B như khuyến mại, quảng cáo,…

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
  Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
  ...Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Theo quy định nêu trên, giữa A và B và giữa B và khách hàng sẽ không phải xuất hóa đơn GTGT cho khoản hỗ trợ nhận được đúng không ạ?

Về hạch toán đối với B, em hiểu bản chất khoản hỗ trợ này là thu/chi hộ do đó khoản này sẽ được ghi nhận là khoản phải trả (338). Tuy nhiên do 2 hợp đồng trên là các hợp đồng độc lập nên việc B nhận tiền hỗ trợ có phải ghi nhận là thu nhập khác (711) thay vì phải trả (338) không ạ?.

Chị Phương Hiền Vũ hỏi ngày 5/6/2024


Draft câu trả lời:

1/Về vấn đề xuất hóa đơn GTGT
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp tổ chức, cá nhân nhận khoản tiền hỗ trợ thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Vì vậy:
+Đối với khoản hỗ trợ phí dịch vụ mà Ngân hàng nước ngoài (A) chi trả cho Nhà cung cấp dịch vụ (B), B không phải xuất hóa đơn GTGT.
+Đối với khoản hỗ trợ phí dịch vụ mà B hoàn trả cho khách hàng, B cũng không phải xuất hóa đơn GTGT.
Điều kiện là hợp đồng giữa A và B, cũng như hợp đồng giữa B và khách hàng không có điều kiện để B phải thực hiện dịch vụ cho A hay khách hàng như khuyến mại, quảng cáo,...

2/Về vấn đề hạch toán đối với B

 1. Khoản thu hộ, chi hộ
  +Về nguyên tắc, khoản hỗ trợ phí dịch vụ mà B nhận được từ A là khoản thu hộ, chưa phải là doanh thu của B. Vì vậy, khi nhận khoản tiền này, việc ghi nhận vào Tài khoản 338 - Phải trả khác là phù hợp.
  +Khi hoàn trả khoản tiền này cho khách hàng, B ghi giảm Tài khoản 338 và không phải ghi nhận doanh thu hay thu nhập khác.
 2. Khoản phí mà B được giữ lại
  Nếu trong hợp đồng giữa B và khách hàng có quy định B được phép trích lại một khoản phí nhất định từ khoản hỗ trợ (ví dụ phí chuyển tiền, phí ngân hàng), cần xem xét bản chất của khoản phí này:
  a) Nếu khoản phí có tính chất hoạt động kinh doanh thông thường của B
  Khoản phí này sẽ được ghi nhận là Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, hạch toán vào Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  b) Nếu khoản phí không có tính chất hoạt động kinh doanh thông thường
  Khoản phí này sẽ được ghi nhận là Thu nhập khác, hạch toán vào Tài khoản 711 - Thu nhập khác.

Như vậy, việc ghi nhận 338 cho khoản thu hộ, chi hộ là phù hợp. Đối với khoản phí mà B được giữ lại, cần xem xét bản chất để ghi nhận vào TK 511 hoặc 711 cho đúng với quy định.

NGHIỆP VỤ