Công văn số 4758/TCT-DNNCN ngày 26/10/2023 của Tổng cục Thuế về việc giảm trừ gia cảnh

Phạm Tú Anh

Theo đó, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại (mà vẫn còn bố mẹ đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng) thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư sổ 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

TÀI LIỆU