Photo by José Martín Ramírez Carrasco / Unsplash

Bài Kiểm Tra Nhanh: Niềm Tin Đạo Đức Của Bạn tại Doanh nghiệp

Thuy Nguyen ACCA

Kiểm tra nhanh niềm tin đạo đức của bạn
Trả lời từng câu hỏi với phản ứng đầu tiên của bạn. Khoanh tròn số, từ 1 đến 4, thể hiện đúng nhất niềm tin của bạn, trong đó 1 thể hiện “Hoàn toàn đồng ý”, 2 thể hiện “Thường đồng ý”, 3 thể hiện “Hơi không đồng ý” và 4 thể hiện “Hoàn toàn không đồng ý”.

 1. Tôi coi tiền là lý do quan trọng nhất để làm việc tại một công việc hoặc trong một tổ chức. 1 2 3 4
 2. Tôi sẽ che giấu thông tin trung thực về ai đó hoặc điều gì đó tại nơi làm việc để bảo vệ công việc của mình. 1 2 3 4
 3. Nói dối thường là cần thiết để thành công trong kinh doanh. 1 2 3 4
 4. Cạnh tranh gay gắt là một phần để tiến lên trong thế giới kinh doanh. 1 2 3 4
 5. Tôi sẽ làm những gì cần thiết để thúc đẩy sự nghiệp của mình trong một công ty, trừ khi phạm tội nghiêm trọng. 1 2 3 4
 6. Cư xử có đạo đức ở nhà và với bạn bè không giống như cư xử có đạo đức trong công việc. 1 2 3 4
 7. Quy tắc dành cho những người không thực sự muốn đứng đầu một công ty. 1 2 3 4
 8. Tôi tin rằng “Quy tắc vàng” là người có quy tắc vàng. 1 2 3 4
 9. Đạo đức nên được dạy ở nhà và trong gia đình, không phải trong giáo dục chuyên nghiệp hoặc giáo dục đại học. 1 2 3 4
 10. Tôi tự coi mình là kiểu người làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc. 1 2 3 4
  Cộng tất cả các điểm. Tổng số điểm của bạn là: ______
  Tổng số điểm của bạn bằng cách cộng các số bạn đã khoanh tròn. Điểm của bạn càng thấp, các nguyên tắc đạo đức của bạn liên quan đến các hoạt động kinh doanh càng đáng nghi ngờ. Điểm thấp nhất có thể là 10, cao nhất là 40. Hãy sẵn sàng đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn trong một cuộc thảo luận.

BẢN GỐC TIẾN G ANH

Quick Test of Your Ethical Beliefs
Answer each question with your first reaction. Circle the number, from 1 to 4, that best represents your beliefs, where 1 represents “Completely agree,” 2 represents “Often agree,” 3 represents “Somewhat disagree,” and 4 represents “Completely disagree.”
1. I consider money to be the most important reason for working at a job or in an organization.   1   2   3   4
2. I would hide truthful information about someone or something at work to save my job.   1   2   3   4
3. Lying is usually necessary to succeed in business.   1   2   3   4
4. Cutthroat competition is part of getting ahead in the business world.   1   2   3   4
5. I would do what is needed to promote my own career in a company, short of committing a serious crime.   1   2   3   4
6. Acting ethically at home and with friends is not the same as acting ethically on the job.   1   2   3   4
7. Rules are for people who don’t really want to make it to the top of a company.   1   2   3   4
8. I believe that the “Golden Rule” is that the person who has the gold rules.   1   2   3   4
9. Ethics should be taught at home and in the family, not in professional or higher education.   1   2   3   4
10. I consider myself the type of person who does whatever it takes to get a job done, period.   1   2   3   4
Add up all the points. Your Total Score is: ______
Total your scores by adding up the numbers you circled. The lower your score, the more questionable your ethical principles regarding business activities. The lowest possible score is 10, the highest 40. Be ready to give reasons for your answers in a discussion.

Nguồn: Cuốn sách "Business Ethics, Seventh Edition",

TỐT-HAYDOANH NGHIỆP